Barrandovský most opět slouží plnému provozu

V pondělí ráno řidiči mohli poprvé projeli po čerstvě zrekonstruované části Barrandovského mostu, nejvytíženější dopravní tepny v Praze.

S realizací 1. etapy rekonstrukce začali pracovníci PORR dne 16. května tohoto roku a v jejím průběhu provedli kompletní vyměnu Strakonické rampy, opravy a zesílení jižní části Barrandovského mostu. Obavy ze vzniku vážných dopravních komplikací nebo dokonce kolapsu dopravy se nenaplnily. A to zejména díky maximálnímu nasazení a dobré spolupráci všech zúčastněných, a v neposlední řadě díky pochopení, trpělivosti a ohleduplnosti všech řidičů.

Průběh rekonstrukce 1. etapy

Začátek první etapy odstrartovala kompletní demolice Strakonické rampy. Demolici přecházelo odstranění zábradlí, svodidel a odfrézování živičné vrstvy. Následně byl vybudován nový nájezd z předpjatého betonu ze Strakonické ulice směrem na Barrandovský most.

Těžká technika provádějící demolici zmíněné rampy odstranila i vnější římsu na jižní polovině Barrandovského mostu. Pádu materiálu do řeky při demolici vnější římsy zamezila vybudovaná konzolová lávka, která následně umožnila další práce, včetně betonáže nové římsy. Na mostovce hlavního mostu byla provedena vyrovnávka z vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výztuží. Na ni navazovala pokládka izolačního a vozovkovéhou souvrství. V závěrečné fázi bylo obnoveno vybavení mostu jako odvodnění, svodidla, zábradlí, portály a dopravní značení.

„Po odstranění živičných vrstev na hlavním mostě jsme v mostovce vyřezali otvory sloužící jako vstupy do mostních komor. Činnosti probíhající v těchto komorách spočívaly v dodatečném předepnutí nosné konstrukce pomocí soustavy ocelových lan. Uvnitř komor proto byly v příčnících vyvrtány otvory pro nová lana a vybetonovány deviátory, které geometricky vymezily průběh lan a jejich spojení s nosnou kontrukcí. Lana jsme následně předepnuli tak, aby celou konstrukci efektivně zesílila,“ vysvětlil Martin Ředina, ředitel oblasti Mostních staveb.

Odchylky od zadávací dokumentace

Každý velký projekt nese kromě velké odpovědnosti i velká rizika. I my jsme v průběhu realizace museli flexibilně reagovat na skutečně zastižený technický stav mostu a změny vyvolané odchylkami od předložené projektové dokumentace, které nebylo možné během přípravných a projekčních prací předvídat ani odhalit. Po celou dobu rekonstrukce proto probíhala intenzivní jednání mezi zadavatelem, správcem stavby a zhotovitelem k nalezení optimálního řešení vzniklých situací. Některé z těchto odchylek byly zásadní a měly přímo vliv na dobu trvání 1. etapy.

Jedna z hlavních změn souvisela se zastižením větší tloušťky asfaltových vrstev na Barrandovském mostě oproti předpokladu, který byl uveden v zadávací projektové dokumentaci. Asfaltová vrstva místy dosahovala až 30 cm tloušťky – oproti původně projektovaným 13 cm. Jako nejvhodnější technické řešení navrhl zadavatel, ve spolupráci s odborníky z ČVUT v Praze, Fakulty stavební, Katedry betonových a zděných konstrukcí, použití technologie vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výstuží (UHPFRC). Jedná se o inovativní, moderní technologii, která byla v tomto rozsahu v ČR použita poprvé. Přidanou hodnotou použití této novinky je zvýšení únosnosti a zatížitelnosti mostu.

Další významnou odchylkou od zadávací dokumentace bylo velmi husté použití armovací výztuže v příčnících Barrandovského mostu, která byla navíc místy uložena v jiné poloze, než bylo uvedeno v archivní projektové dokumentaci. Při vyvrtávání otvorů pro nová ocelová předpínací lana v příčnících mostu pak hrozilo riziko poškození této výztuže a bylo nutno zvolit velmi pozvolný a opatrný postup s pravidelnou kontrolou vývrtu každých 30 cm. Některé vrty nebylo možné v původních polohách navrtat vůbec.

V závěru realizace vyrovnávací vrstvy mostovky byla v blízkosti mostního závěru na Barrandovském mostě zastižena dutina v horním povrchu stávajícího betonu s předpokládanými rozměry cca 1 x 0,5 m. V průběhu odstraňování a čištění nesoudržných částí kaverny došlo ke zvětšení dutiny až na rozměry 8 x 3,5 m. Vzhledem ke značné hustotě betonářské výztuže v této oblasti, která byla pravděpodobně příčinou vzniku dutiny, byla tato kaverna následně vyplněna samozhutnitelným betonem s maximálním zrnem kameniva 8 mm.

Opravený most – bezpečnější a s delší životností Přes veškeré odchylky od předložené zadávací dokumentace a na to navazující změny v realizaci bylo po celou dobu rekonstrukce primárním cílem společnosti PORR nejen minimalizace zpoždění vyplývající z nutnosti změn technologických postupů a dodatečných prací, ale především odevzdání díla, které bude svými parametry splňovat jak nejnáročnější požadavky současného stavitelství, tak i požadavky na dlouhodobou bezpečnost provozu po takto dopravně exponované komunikaci. “Věříme, že jsme tohoto cíle dosáhli,” dodal Martin Ředina.

„Není velkým překvapením, že jsme se museli během 1. etapy vypořádat s nelehkými úkoly, způsobenými zejména nepředvídatelnými okolnostmi, které s sebou tak významná rekonstrukce přináší. Velmi často bylo nutné operativně reagovat na vzniklé situace obratem bez ohledu na denní i noční dobu. Za tento velmi konstruktivní přístup děkujeme všem účastníkům realizace – zadavateli, projektantovi zadavatele a týmu správce stavby,“ pokračoval Ředina.

Další etapa začne na jaře 2023

Po zprovoznění mostu pokračují práce na dokončení 1. etapy, které neomezují provoz, a další přípravné práce tak, abychom další etapu rekonstrukce zahájili dle plánu na jaře 2023. Během té bude opravena a zesílena severní polovina jižního Barrandovského mostu. Dále bude zrekonstruována Barrandovská rampa, kde se plánuje obnova izolačního a vozovkového souvrství a vybavení mostu.

Zdroj a foto: PORR

Tomáš Devera

Na Roadblogu jsem autorem veškerých textů, fotek i videí, pokud není uvedeno jinak.